กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร?

คุณกำลังอ่าน: “กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร” นี่เป็นหัวข้อ “ร้อนแรง” ที่มีการค้นหา 10,700,000 ครั้ง/เดือน. วันนี้ Orchivi.com จะช่วยให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร ในบทความนี้

NỘI DUNG BÀI VIẾT

ผลการค้นหาของ Google:

(ร่าง) แนวทางปฏิบัติ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการ …

(4.๑) ลูกค้าที่มีข้อมูลตรงกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด … ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้านิติบุคคลอย่างไรในการตรวจสอบเพื่อ …. => อ่านเลย

ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ …

กรณีที่สถาบันการเงินมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการลูกค้า หรือใช้เป็นช่องทางในการทำธุรกรรมสำหรับลูกค้า สถาบันการเงินจำเป็นต้องกำหนดมาตรการในการตรวจสอบ …. => อ่านเลย

คู่มือการกากับและตรวจสอบ ผู้มีหน้าที่รายงาน – สำนักงานป้องกันและ …

กำรฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงำนตรวจสอบวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับควำมผิดมูลฐำน … และเลขหนังสือเดินทาง หากตรวจพบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด.. => อ่านเลย

แนวทางปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ …

เรื่องที่ ๓ กระบวนการหลังตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด … เรื่องที่ ๓.๖ การแจ้งข้อมูลผู้ที่เคยเป็นลูกค้าและผู้ที่เคยทำธุรกรรมกับลูกค้า.. => อ่านเลย

แนวทางปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า …

ของลูกค้ากับฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง … พัฒนา เปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่ต้องด าเนินการเมื่อพบปัญหา) …. => อ่านเพิ่มเติม

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ – เว็บไซต์พรอมิส

16 ก.ย. 2020 — พรอมิสได้ดำเนินการและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม … ตรวจสอบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือเป็นสมาชิกใน …. => อ่านเพิ่มเติม

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย – การป้องกันและการปราบปรามการฟอก …

เพื่อทําให้ดูเสมือนว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย … ในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้ลูกค้าแสดงตนได้ก่อนการทําธุรกรรม … (ข) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า …. => อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 24 – สมาคม …

“ ผู้ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว / ลูกค้าจร ” หมายความว่า … เมื่อมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดแล้ว หากตรวจสอบพบ บริษัทจะต้อง (มาตรา 6).. => อ่านเพิ่มเติม

มาตรา ฐานความผิด ระวางโทษ มาตราที่เกี่ยวข้อง

แจ้งให้สำนักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู้นั้น. ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า …. => อ่านเพิ่มเติม

ความหมายที่คล้ายกัน: “กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร”

การจัดให้ลูกค้าแสดงตน kyc หมายความว่าอย่างไร การแจ้งข้อมูลบุคคลที่เคยเป็นลูกค้าต่อ ปปง. ย้อนหลังกี่ปี กรณีไม่ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด มีความผิดหรือไม่ ลูกค้าที่ บุคคลที่ถูกกำหนด ดำเนินการตรวจสอบ ลูกค้า ลูกค้า อย่างไร ตรวจสอบ กรณีที่ การ การ ลูกค้า เป็น การ ลูกค้า ต้องกำหนด การตรวจสอบ เป็น ตรวจสอบ ที่ พบ บุคคลที่ถูก ที่ ตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ที่ การ ที่ เป็นลูกค้า ที่ ลูกค้า ลูกค้า บุคคลที่ถูก ว่า การ การ กรณีที่ต้อง การ พบ ดำเนินการ เป็น ตรวจสอบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ เป็น เป็น ที่ถูกต้อง กรณีที่ ลูกค้า การ กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ที่ เป็น ลูกค้า ว่า การ บุคคลที่ถูกกำหนด ตรวจสอบพบ ต้อง ที่เป็น เป็นลูกค้า บุคคลที่ถูกกำหนด ที่ การ ต้อง การ ลูกค้า การตรวจสอบ ลูกค้า กำหนด ลูกค้าต้อง .

ข้อกำหนดในการค้นหาอื่นๆ:

คุณกำลังอ่าน: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร อยู่ในหัวข้อ Finance (Thai) ถ้าคุณชอบหัวข้อนี้โปรดแชร์บน Facebook เพื่อให้เพื่อนของคุณรู้

ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ

แนวปฏิบัติเรื่อง การรายงานธุรกรรม สําหรับสถาบันการเงินประเภทสหกรณ์

กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. คํานิยาม. “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย … => อ่านเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติ – สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล … สำนักงานต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ …. => อ่านเพิ่มเติม

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

13 เม.ย. 2020 — เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบพบว่า ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก หรือสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือ. ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว เป็นบุคคลที่ถูกกาหนด … => อ่านเพิ่มเติม

การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน … เพื่อทำให้ดูเสมือนว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Make It Appear Legal). => อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อเดียวกัน: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร

พระราชบัญญัติ – สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล … สำนักงานต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ … => อ่านเพิ่มเติม

สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

13 เม.ย. 2020 — เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบพบว่า ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก หรือสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือ. ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว เป็นบุคคลที่ถูกกาหนด … => อ่านเพิ่มเติม

การดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน … เพื่อทำให้ดูเสมือนว่าเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Make It Appear Legal). => อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

=> อ่านเพิ่มเติม

(ร่าง) แนวทางปฏิบัติ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดำเนินการป้องกันมิให้มีการ … คืออะไร

 • คำจำกัดความ: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร คืออะไร => ดูเลย
 • ที่ไหน: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร ที่ไหน => ดูเลย
 • ทำไม: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร? => ดูเลย
 • ทำไม: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร? => ดูเลย
 • ฉันจะ: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร => ดูเลย
 • วิธี กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร => ดูเลย
 • กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อไร? => ดูเลย
 • คำแนะนำขั้นตอน: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร => ดูเลย
 • กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร ชอบ? => ดูเลย
 • กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร ทำอย่างไร => ดูเลย
 • กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร นานเท่าไหร่ / นานแค่ไหน? => ดูเลย
 • กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร บ่อยเพียงใด => ดูเลย
 • กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร เท่าไหร่ / เท่าไหร่? => ดูเลย
 • กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร ราคา/ราคาเท่าไร? => ดูเลย
 • กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร ดอกเบี้ยเท่าไหร่? => ดูเลย
 • อันไหน: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร ดีกว่า => ดูเลย
 • กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร อัปเดต (ล่าสุด/ปัจจุบัน) วันนี้ => ดูเลย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับ: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร => ดูเลย
 • ตัวอย่าง: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร => ดูเลย
 • ค้นหา: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร => ดูเลย
 • โปรไฟล์: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร => ดูเลย
 • รายละเอียดงาน: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร => ดูเลย
 • แผน:กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร => ดูเลย
 • รหัส: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร => ดูเลย
 • ประกาศรับสมัคร: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร => ดูเลย
 • ค่าใช้จ่าย: กรณีตรวจสอบพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด ต้องดำเนินการอย่างไร => ดูเลย

Viết một bình luận

0 Chia Sẻ
Chia Sẻ
Chia Sẻ
Ghim